قارچکش تیلت

قارچکش تیلت

**قارچکش تیلت یک آ،ت کش سیستمیک با ماده موثره پروپیکونازول است که برای پیشگیری و درمانی بیماری های قارچی در گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد

مشاهده کامل آگهی:

قارچکش تیلت