فروش علفکش سیستمیک رانداپ در اصفهان

فروش علفکش سیستمیک رانداپ در اصفهان

علفکش رانداپ -رانداپ یک علفکش سیستمیکی است که بصورت غیر انتخابی عمل میکند اثر این علفکش یک هفته تا ده روز پس از سمپاشی کامل میشود